вівторок, 8 червня 2021 р.

 

Звіт ММК практичних психологів Долинської ОТГ Запорізького  району Запорізької області  за 2020-2021 н. р

Мета аналізу: виявити якість психологічного забезпечення та підвищення майстерності працівників психологічної служби

Основною метою діяльності психологічної служби Долинської ОТГ  в 2020-2021 н. р було :

        нормативно-правове, науково-методичне та організаційне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти;

        удосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу практичних психологів та соціальних педагогів;

        запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій в роботу членів ММК;

        узагальнення передового досвіду та доведення його до відома членів ММК;

        аналіз діяльності психологічної служби ОТГ;

        збереження психологічного здоров’я та профілактика професійних деформацій особистості фахівців.

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища в ОТГ, працівники психологічної служби системи освіти у своїй роботі намагаються забезпечувати умови, які сприяють розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її психічного здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. Робота методичної комісії  була спрямована на реалізацію задач та програмних документів щодо діяльності психологічної служби у системі освіти, а саме:

У 20202021 н. р. ММК практичних психологів працювало над науково-методичною темою: «Підвищення якості психологічного супроводу, підвищення психологічної культури, для забезпечення  збереження і зміцнення  здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу».

Робота практичних психологів  здійснювалась відповідно до:   

- Закону України “Про освіту”  Закону України “Про загальну середню освіту”;

 Конвенції ООН „Про права дитини”, Загальної Декларації прав людини;

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.15.1999 року №127 затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215 “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” № 616 від 02.07.2009 року;

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року №691 затверджено Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів;

 Наказів Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 року №386 та від 15.08.2001 року №592/33 щодо створення обласних (районних, міських) центрів практичної психології і соціальної роботи;

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330 “Про затвердженняПоложення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України”;

 Лист  МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 “Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України” Листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Щодо організації належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»

    -Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

 

 

Завданням  на 2020/2021 н. р. було:

1.     Забезпечити засвоєння й використання інноваційної діяльності спрямованих на підвищення якості  освіти, вирішення стратегічних завдань.

2.     Проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

3.     Виявляти, пропагувати та здійснювати нові інноваційні підходи до організації навчання психологічного супроводу.

4.     Підвищувати рівень інноваційних проектів для організації та здійснення освітнього процесу.

5.     Використовувати елементи інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти, професійного зростання педагогів.

                Для виконання завдань було проведено семінари за тематикою:

Тематика засідань методичної міжшкільної комісії

Засідання № 1

Серпень 

1.План діяльності та завдання психологічної служби на 2020-2021 н.р.

2. Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

3.Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного здоров’я  учнів та вчителів.

 

Засідання № 2

Листопад 

1. Міні-тренінг :»Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу»

2.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми

4.Інші питання. 

Засідання № 3

Січень

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного і фізичного здоров’я учнів

2. Профілактика та подолання явищ жорстокості, булінгу, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин.

3. Тренінгове заняття «Збереження психічного здоров’я педагогів»

5. Інші питання.

Засідання № 4

Квітень

1.Круглий стіл.» Індивідуальні особливості людини в умовах сьогодення».

2. Практичне заняття «Розкриття внутрішнього потенціалу особистості»

3. Підсумки роботи ММО.

5.Інші питання.

 Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:

Організація самоосвітньої роботи

з/п

Прізвище, імя по батькові (вчителів, вихователів)

Предмет, який викладає

Тема, над якою працюють

Вид

узагальнення

1.

Матвієнко Оксана   Дмитрівна

 

 

 Етика, Етика і психологія сім. Життя, Кроки до порозуміння

Арт-терапія як метод психокорекції педагогів і школярів

Заняття, Корекційно-розвивальна р. Консультації

2

Каспірова Марина   Василівна

      __

Аутичні розлади і дітей дошкільного віку.

Корекційно-розвивальна р. Консультації

8

Сіряченко Світлана Іванівна

    -

Розвиток звязного мовлення дітей дошкільного віку

Корекційно-розвивальна р. Консультації

10

Бублікова  Наталія Юріївна

      -

Профілактика проявів насилля в учнівському колективі

Корекційно-     розвивальна р.       Консультації

 

Кругова Наталя Петрівна

      -

Успішна соціалізація т розвиток дитини відповідно до вимог сучасного суспільства

Корекційно-розвивальна р. Консультації

 

Аналіз роботи дозволяє виділити позитивні моменти:       обмін досвідом роботи, спілкування в колі однодумців, а також колективна робота над помилками приводить до зниження невпевненості в собі і ефективності  фахівців. Психологи реалізовували основні завдання психологічної служби через обов’язкові види діяльності: психодіагностичну, корекційну, просвітницьку, психопрофілактичну, консультативну роботу. Протягом навчального року проводили індивідуальні та групові консультації, діагностичні обстеження, корекційні заняття. У проведенні засідань ММК активну участь приймали:  Каспірова М.В.,  Сіряченко С.І. та інші.

На кінець 2020-2021 навчального року в системі освіти Долинської ОТГ налічується  2 дошкільних навчальних заклади, 2 загальноосвітніх навчальних заклади.

Аналіз роботи показав, що задачі, які стояли перед членами ММК виконано.

Таким чином, діяльність МО щодо підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби за 2020-2021 н.р вважати задовільною.

Перспективи розвитку  ММО  психологів на 2021-2022 н.р.:

        Продовжувати надання психологічної допомоги учням та батькам вимушеним переселенцям.

        Надавати   психологічну  підтримку учасникам АТО та членам їх сімей.

         Продовжувати роботу з поширення психологічних знань серед учасників навчально-освітнього процесу через запровадження активних форм діяльності.

        Активізувати роботу з підготовки здібних та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, МАН.

          Покращити  превентивні заходи щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах.

         Продовжувати реалізацію профілактично-просвітницьких програм у районі у формі факультативів, спецкурсів, гуртків, курсів за вибором.

        Підвищувати психологічну культуру і психологічну едукацію педагогічних працівників, учнів, батьків.

        Впроваджувати в роботі профілактику булінгу,  насильства та жорстокості, намагатися формувати безпечне освітнє середовище у ЗНЗ   та ДНЗ.

Покращити методичну  допомогу практичним психологам  з питань:

-         Допомога психологам закладів в проведенні семінарських занять та батьківських зборів, для вихователів і батьків, проведенні лекторіїв.

-        розробка творчою групою ММК психологів орієнтовних рекомендацій, пам’яток для батьків з вікових особливостей дитини, сімейного виховання, як таких що доповнюються або змінюються психологами та соціальними педагогами закладів відповідно до запиту.

        Подальший розвиток професійної компетентності психологів та соціальних педагогів через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок.

        Продовжувати обмін новітніми та традиційними методами роботи практичного психолога .

        Покращити підтримку професійного зростання молодих спеціалістів, для більш  швидкої  їх адаптації.

ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ   МО 

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- Забезпечувати умови для  безперервного підвищення професійної компетентності фахівців щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

-  Здійснювати методичне забезпечення молодих спеціалістів

-  Забезпечити  впровадження нових документів, рішень, Постанов.

- Впроваджувати методи та прийоми розвитку позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти

-  Удосконалювати науково-методичну, матеріально-технічну бази робочих та навчальних кабінетів.

-  Продовжити роботу щодо інформованості і технологічної грамотності фахівців.

Отже, в наступному навчальному році необхідно сприяти забезпеченню виконання державних, районних, програм  щодо розвитку психологічних служб; \спрямувати діяльність практичних психологів на допомогу у розв’язанні навчально-освітніх проблем закладів освіти.

Необхідно продовжити роботу щодо поглиблення, розширення та активізації співпраці практичних психологів, соціальних педагогів з державними центрами, службами та іншими структурами, які опікуються проблемами дітей, з метою зкоординування зусиль щодо попередження поширення негативних явищ насильства, протиправної поведінки, алкоголізму, наркоманії, булінгу.

Основні завдання психологічної служби ОТГ:

  підвищення компетентності практичних психологів з питань супроводження адаптації учнів 1-х та 5-х класів до шкільного життя.

  психологічне супроводження профільного навчання;

  психологічне супроводження обдарованих учнів;

  соціально-психологічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами;

  соціально-психологічне супроводження дітей та батьків переселенців;

   психологічна  підтримка учасників АТО та членів їх сімей;

  Супровід детей, що опинились у складних життєвих обставинах

  узагальнення та розповсюдження кращого досвіду практичних психологів та соціальних педагогів ОТГ.

        

Керівник ММО:                                            Матвієнко О.Д.

 

 

Протокол № 4

засідання методичної комісії

практичних психологів районного відділу освіти молоді та спорту Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

«  03 «  червня     2021р.    

                                                                                

 

Голова засідання -  Матвієнко Оксана Дмитрівна

Секретар засідання -  Сіряченко Світлана Іванівна.І.

Запрошені: Пляшкова Тетяна Валеріївна

Присутні:  Матвієнко Оксана Дмитрівна, практичний психолог ОЗЗСО Новозапорізька школа

Сірячено Світлана Іванівна, практичний психолог КЗДО «Мрія»

Каспірова Марина Василівна, практичний психолог КЗДО «Казка»

Кругова Наталя Петрівна, соціальний педагог КЗДО «Казка».

 

Порядок денний:

1.Круглий стіл « Індивідуальні особливості людини в умовах сьогодення».

2. Практичне заняття «Розкриття внутрішнього потенціалу особистості»

3. Підсумки роботи ММО з 2020-202 1н. р.

СЛУХАЛИ:

Практичний психолог Матвієнко О.Д , яка розповіла про те, що люди по-різному формують свій спосіб життя, мають неоднакові переконання та світогляд, що позначається на процесі взаємодії особистості і групи, на ефективності застосування способів реагування оточення на поведінку людини

 

ВИСТУПИЛИ: пратичний психолог Сіряченко С.І., яка проаналізувала, що різноманітність індивідуально-психологічних властивостей особистості залежить від особливостей темпераменту, тобто загальної активності індивіда, динаміки психічних станів, емоційності та обставин ситуації.

 

ПРОВЕЛИ: Практичне заняття «Розкриття внутрішнього потенціалу особистості», метою якого було підвищення ресурсності, саморегуляції, самоаналізу та гармоніззації. За допомогою методів арт-терапіїї спеціалісти провели подорож до самих себе,   Рефлексією заняття було усвідомлення, що  спеціаліст може надавати допомогу, коли сам перебуває в ресурсному стані.

 

СЛУХАЛИ: Підсумки роботи ММО з 2020-2021 н. р.

ВИСТУПИЛИ: Головний спеціаліст відділу освіти  Пляшкова Т., яка розповіла про позитивні моменти роботи ММК за  навчальнй рік, проаналізувала основні напрямки роботи ММК, роботу з дітьми з ООП, приділивши особливу увагу дистанційному навчанню.

 

УХВАЛИЛИ:  Діяльність ММК психологічної служби районного відділу освіти молоді та спортуДолинської сільської ради Запорізького району Запорізької області 2020- 2021 н. р.       вважати задовільною.

В 2021-2022 н. р. необхідно покращити методичну  допомогу практичним психологам в подальшому розвитку професійної компетентності.   Також продовжувати обмін досвідом та інноваційними технологіями, створити школу «Психологічного консультування здобувачів освіти».                                                                            

 

 

 

Голова засідання                                     підпис                                                  О. Матвієнко

 

Секретар                                                   підпис                                                  С.Сіряченко