середа, 19 січня 2022 р.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 

Принцип розвитку психологічної служби у системі освіти передбачає не тільки розвиток об'єктів психологічного впливу (здобувачів освіти, батьків, педагогів), але й удосконалення системи управління, ме­тодичного забезпечення, мережі психологічної служби закладів освіти усіх рівнів. Потребу покращи­ти організаційну структуру психологічної служби у системі освіти області зумовлюють дві групи причин. Пер­ша — зовнішні впливи. Це — необхідність реформування галузі освіти, соціально-еко­номічне середовище, в якому відбувається навчання і виховання здобувачів освіти усіх рівнів, законодавчі, організаційні та економічні умови діяль­ності системи освіти, поступова децентралізація на рівні області.  Друга — внутрішні. Це — розвиток мережі психологічної служби закладів освіти об’єднаних територіальних громад, рівень кваліфікації та професіоналізму її пра­цівників, логіка і результати пси­хологічного супроводу освітнього процесу тощо.

Психологічні служби в закладах освіти об’єднаних територіальних громад входять до структури психологічної служби у системі освіти України, що діє на чотирьох рівнях:

       Всеукраїнський рівень - відділ психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Мініс­терства освіти і науки України та Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України як голов­ні організації, що забезпечують організаційно-методичне та науково-методичне керівництво і розробляють стратегію розвитку служби;

       Обласний рівень – обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР як основна організаційно-методична ланка психологічної служби, що забезпечує діяльність психологічної служби у системі освіти області;

      Районний/міський рівень - центри психологічної служ­би у системі освіти або методисти з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою;

      Рівень закладу освіти - практичні психолога і соціальні педа­гоги закладів освіти усіх типів та підроз­діли психологічної служби у закладах освіти комунальної власності, професійно-технічної освіти, вищих закладах освіти І-ІІ та IIIIV рівнів акредитації.

Завданням психологічної служби в закладах освіти об’єднаних територіальних громад  є збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Немає коментарів:

Дописати коментар